Smluvní podmínky CK Fotoatlas – Fotoexpedice

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) CK FotoAtlas jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu (dále jen zájezd) organizované provozovatelem cestovní kanceláře FOTOATLAS services, s.r.o. IČO: 24315427, Na Čihadle 33, Praha 6, 160 00, ČR, zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 195829 (dále jen CK) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen smlouva o zájezdu nebo smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a CK.

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s CK smlouvu o zájezdu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu. Tato smlouva o zájezdu může být uzavřena buď přímo v CK nebo prostřednictvím externího prodejce, který jedná na základě a v mezích uzavřené mandátní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn nechat si předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce prodávat zájezdy CK.

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012, § 2521 a násl. ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito podmínkami.

Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu CK zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce.

Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou zájezdu CK zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2. Vznik smluvních vztahů a platby záloh a doplatků

Smlouva o zájezdu je uzavřena přijetím řádně vyplněného a zákazníkem podepsaného návrhu smlouvy o zájezdu ze strany CK, tj. jejím zkontrolováním a potvrzením ze strany CK a zasláním zpět na adresu zákazníka.

Obsah smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, těmito podmínkami, popřípadě zvláštními podmínkami pro určité zájezdy přiložené k smlouvě o zájezdu jako její nedílná součást.

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah této smlouvy a těchto podmínek, dále potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří její nedílnou součást, rozumí jim a souhlasí s nimi a zavazuje se smlouvou řídit.

Cestovní kancelář má nárok na úhradu cen všech sjednaných služeb zájezdu před jejich poskytnutím a zákazník se zavazuje tyto služby uhradit dle ujednání v smlouvě o zájezdu.

Zákazník je povinen uhradit sjednanou zálohu - obvykle 50% celkové ceny zájezdu při vyplnění smlouvy a jejím podpisu ze strany zákazníka. Prodává-li zájezd externí prodejce, může být tato záloha uhrazena i prostřednictvím externího prodejce. Předepsaný doplatek zájezdu uhradí zákazník v předepsaný termín úhrady, obvykle 30 dnů (u vybraných zájezdů a všech zájezdů na Island 60 dnů) před odjezdem zájezdu. Při rezervacích méně než 30 dnů (60 dnů) před odjezdem je cena zájezdu splatná ve výši 100% ihned při rezervaci zájezdu. Uhrazuje-li doplatek ceny zájezdu zákazník prostřednictvím externího prodejce, odpovídá zákazník za včasné připsání této platby na účet CK.

V některých případech (zvláště u zájezdů lodních, leteckých či při zajištění ubytování apod.) může CK stanovit specifické platební podmínky: Je-li cena letenky, lodního lístku nebo ubytování apod. limitována k určitému datu, musí být záloha nebo celá částka zaplacena v hotovosti nebo připsána k tomuto datu na účet CK, jinak je zákazník povinen doplatit částku do výše aktuální ceny.

Úhradou se rozumí datum zaplacení v hotovosti či připsáním částky na účet CK.

Právo zákazníka k účasti na zájezdu vzniká zejména zaplacením plné ceny zájezdu ve sjednaném termínu. Při nesplnění tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody a na odstupné dle dalších ustanovení těchto podmínek.

3. Podmínky realizace zájezdu a účasti na zájezdu

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. Cestovní kancelář je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.

CK může v katalogu nebo v smlouvě o zájezdu stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu.

Zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Za tuto změnu uhradí zákazník poplatek.

4. Zvýšení ceny zájezdu

Celková cena zájezdu se skládá ze základní ceny, poskytnuté slevy ze základní ceny a příplatků.

CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v smlouvě o zájezdu však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

 1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
 2. plateb spojených s dopravou, např. trajektových lístků, letenek, palivových příplatků, letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně služeb nebo
 3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Cena zájezdu se zvyšuje :

dle bodu 1) a 2) o rozdíl cen, stanovených při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen

dle bodu 3) o rozdíl kalkulovaných cen v zahraniční měně přepočtených na české koruny při stanovení ceny zájezdu a při aktuálním kursu (v případě, že je rozdíl kursu více, jak 10%)

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uvedeného v smlouvě o zájezdu tento rozdíl doplatit. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody a na smluvní pokutu ve výši odstupného dle podmínek bodu 8 těchto ujednání.

5. Povinnosti CK při uzavření smlouvy o zájezdu

CK předkládá zákazníkovi (buď sama nebo prostřednictvím externího prodejce) návrh smlouvy a po jeho vyplnění a podpisu ze strany zákazníka a CK obdrží každá ze smluvních stran po jednom exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod smlouvou o zájezdu stvrzuje, že převzal katalog CK (eventuelně písemnou dodatečnou nabídku zájezdů či informace s uvedením hlavních charakteristických znaků zájezdu, že byl s touto charakteristikou seznámen, a tato je nedílnou součástí smlouvy), dále, že se seznámil s podmínkami cestovního pojištění a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č.159/1999Sb. Rovněž jakým způsobem má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře. Doklad o pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. je klientovi zaslán v den podpisu návrhu smlouvy o zájezdu zástupcem cestovní kanceláře CK FotoAtlas.

CK je povinna nejpozději do 7 dnů/* před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy (pokud nejsou obsaženy již v smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán). Jde zejména o:

 • upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, dopravě, stravování
 • podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
 • jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména na místní CK a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu.

/* je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář svoje povinnosti a – c) splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu .

6. Změna podmínek smlouvy o zájezdu

ze strany cestovní kanceláře:

Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.

Navrhne-li CK změnu smlouvy o zájezdu podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy.

ze strany zákazníka:

Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že smlouva o zájezdu stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, musí oznámení obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanové pro poskytnutí zájezdu.

Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku za změnu zákazníka ve výši 400,-Kč/osobu a na úhradu skutečně vzniklých nákladů spojených se změnou letenky, lodního lístku, autobusového lístku, ubytování apod. Tyto poplatky a náklady nejsou předmětem cestovního pojištění.

Rozhodne-li se klient pro změnu termínu, ubytovací kapacity nebo pro zcela jiný zájezd pořádaný CK, může tak učinit pouze do 30 dnů (u vybraných zájezdů a všech zájezdů na Island do 60 dnů) před odjezdem zájezdu. Zákazník je povinen uhradit skutečně vzniklé náklady na změnu letenek lodních lístků, autobusových lístků, ubytování apod. a úhradu manipulačního poplatku ve výši 400,-Kč/osobu. Tyto poplatky a náklady nejsou předmětem cestovního pojištění. Pozdější změna se považuje za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.

V případě, že se chce zákazník připojit k zájezdu v jiný čas nebo na jiném místě než je naplánováno CK v katalogu, může tak učinit jen po dohodě s CK. Na určené místo je povinen dostavit se na své náklady.

V případě, že se chce zákazník odpojit od zájezdu dříve a na jiném místě než je naplánováno CK v katalogu, je povinen o tom předem uvědomit CK a dále pokračuje na své náklady. CK není povinna jakkoliv měnit plánovaný program.

7. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

ze strany cestovní kanceláře:

 • CK může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
 • Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné, které je shodné s odstupným dle čl. 8. těchto podmínek a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.
 • Odstoupila-li CK od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout.
 • CK se může zprostit odpovědnosti za škodu z důvodů zrušení zájezdu před jeho zahájením jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.

ze strany zákazníka:

 • Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou.
 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu na základě nesouhlasu se změnou smlouvy o zájezdu, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout.
 • Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu.
 • Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti CK stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem č. 159/1999 Sb., nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

společná ustanovení

Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se v uvedených případech platby uskutečněné a na základě původní smlouvy o zájezdu považují za platby podle nové smlouvy o zájezdu. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

8. Odstupné

V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů zbývajících do počátku zájezdu nebo poskytnutí první služby.

Výše odstupného za každou osobu činí:

 • 60 dnů a více před nástupem na zájezd nebo poskytnutí první služby:
 • skutečně vzniklé náklady nejméně však 10% z celkové ceny u autobusových zájezdů a zájezdů vlastní dopravou.
 • skutečně vzniklé náklady nejméně však 20% z celkové ceny u leteckých a pololeteckých zájezdů
 • 59 dnů až 15 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu
 • 14 dnů až 8 dní: skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu
 • 7 dnů a méně: 100% z celkové ceny zájezdu

Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu (tzv. storna) nebo pokud se zákazník nedostaví k odjezdu včas nebo se nezúčastní zájezdu vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů CK (adresa, telefon, nepřesné jméno a příjmení u leteckých zájezdů…), popř. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů nebo se vlastní vinou nezúčastní poskytování některé služby na zájezdu, nemá nárok na vrácení žádných zaplacených peněz (tzn. odstupné je 100% z celkové ceny popřípadě 100 % z ceny vlastní vinou nečerpané služby). Celkovou cenou se rozumí základní cena zájezdu s případnými slevami a všemi příplatky.

CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

9. Odpovědnost cestovní kanceláře (reklamace)

Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu a ze zákona č. 159/1999 Sb. řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká.

Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno externím prodejcem, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:

 1. zákazníkem,
 2. třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo
 3. neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

Reklamace musí být podána písemně

.

10. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu

Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu touto smlouvou zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.

Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené ve smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy o zájezdu, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.

11. Důležité informace

Zákazník je povinen udat ve smlouvě o zájezdu nástupní místo.

Neučiní-li tak, je považováno za místo nástupu Praha.

CK si vyhrazuje právo odmítnout svoz zákazníkům z jiného odjezdového místa, než je potvrzeno ve smlouvě o zájezdu.

Změnu nástupního místa lze provést pouze písemným dodatkem smlouvy. Svozy se nerealizují, pokud je počet osob na svozové trase menší než 6.

Pokyny k odjezdu s místem a časem obdrží zákazník po uhrazení všech objednaných služeb písemně před zahájením zájezdu.

Při sestavování zasedacích pořádků vychází CK z termínu přihlášení zákazníka a z dodržení termínů plateb za zájezd. V případě pozdního doplatku si CK vyhrazuje právo změnit místo v autobuse ve prospěch zákazníků, kteří zaplatili ve stanoveném termínu. CK si vyhrazuje ve zvláštních případech právo změnit místo zákazníka v autobuse z důvodu reorganizace zasedacího pořádku.

12. Zvláštní ustanovení

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu s ust. § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, tj. jméno a příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, pro potřeby cestovní kanceláře CK FotoAtlas nebo jejích smluvních prodejců, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a to bud písemně nebo elektronickou poštou. Podrobnosti o elektronickém kontaktu je cestovní kanceláře CK FotoAtlas oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Poskytnuté osobní údaje je CK nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb. povinen zpracovávat a shromažďovat po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůta je CK povinna tyto údaje zlikvidovat. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v této smlouvě o zájezdu.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány CK, která je povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a je povinna dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho osobního a soukromého života.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat a dále má právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy dle zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.

13. Závěrečná ustanovení

Zákazník se zavazuje poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí sjednaných služeb cestovního ruchu, zákazník je zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů jeho a všech spolucestujících osob a je povinen si zajistit platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.). Zákazník je také povinen nahlásit účast cizích státních příslušníků. Zplnomocní-li zákazník k vyřízení víz CK je povinen dodat řádně všechny požadované dokumenty min. 4 týdny před odjezdem zájezdu.

Podpisem smlouvy o zájezdu také zákazník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu zájezdu zvláštní péči či na které by měl CK upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném zájezdu vzhledem k jeho případné náročnosti.

Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese CK zodpovědnost.

 • Tenhle víkend ve mně bude ještě dlouho doznívat a myslím, že si ho budu pamatovat navždycky. Ještě jednou děkuju Robertovi, který je prostě úžasný, všem z FotoInstitutu za organizaci tohoto workshopu a skvělé zázemí a ostatním účastníkům za neopakovatelnou atmosféru

 • Nejvíce se mi líbil pobyt na Šumavě (focení - Vydra a noční focení s dlouhým časem). Práce v ateliéru taky super. Přestal jsem fotit na automat. Manuální nastavení ještě úplně nedávám, ale priorita času a clony skvělé. Díky všem lektorům a celému Fotoinstitut.cz

 • Pochopila jsem více techniku, ve které jsem hodně tápala. Kurz mě hodně nakopl k dalšímu sebevzdělávání a hlavně…k focení!

 • Nejvíce se mi líbila lekce praktického focení portrétu v ateliéru. Kurz mě přinutil vyzkoušet si v praxi postupy nabyté v teorii. Kvalitní kurz, kvalitní lektoři, dobrá atmosféra.

 • Líbila se mi úroveň lektorů, kteří velmi profesionálně předávali informace, proto nelze jednoznačně určit, která lekce byla nejpřínosnější. Otevřelo mi to obzory, jak pohlížet na fotografování, že to není jen clona, čas,… Celý kurz hodnotím velmi kladně, budu ho doporučovat.

 • Tento kurz focení mi dal hodně coby úplnému začátečníkovi, kterému manuální režim focení, fotografická technika a grafické editory nic neříkaly. V mém případě vidím velký posun ve způsobu focení, i když vím, že mne čeká ještě hodně práce, abych byla se svou prací maximálně spokojena.

 • Kurz portrétu s Tondou Lavrenčíkem byl vážně skvělý, plný inspirativních tipů a zkušeností. Je více než zřejmé, že Tonda svému řemeslu doslova do detailu každého stínu rozumí. Po absolvování tohoto kurzu mnohem více chápete, jak je portrétování člověka opravdovým uměním...

 • Kurz zimní krajina pod vedením Andreje Macenauera byl pro mě velmi přínosný hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se o nových technikách krajinářské fotografie a zajímavých metodách postprocesingu. Pokud toužíte po krásných šumavských scenérií a zároveň pěkném víkendu stráveném v nádherném Domě fotografů, tak za sebe mohu jen doporučit!:-)

 • Workshop makrofotografie s Pavlem Krásenským byl pro mne obrovským přínosem. Pavel nám během víkendu ukázal spoustu vychytávek a zlepšováků z praxe. Konkrétní ukázky práce s hmyzem a pomoc s osvětlením malých objektů pro mne byl velice inspirativní...

 • Naučili jsme se lépe ovládat náš foťák. Zážitek pro mě bylo fotit portréty v profesionálním ateliéru a také východ slunce na Chalupské slati. Bylo taky hodně legrace.

 • Expedice s FotoInstitut.cz jsou excelentní. Byla jsem už několikrát, jsou to zážitky, se kterými budu umírat. Ve Skotsku je divoká příroda, často prší. Fotky akorát pro krajináře, tedy když bys psa nevyhnal. Organizace skvělá, fotky výborné.

Fotografie z kurzů