Obchodní podmínky – Rekvalifikace

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání rekvalifikace (dále jen “kurz”) na internetovém portálu www.fotoinstitut.cz, který je provozován společností FOTOATLAS services, s.r.o. IČO: 24315427, se sídlem Na Čihadle 33, Praha 6, 160 00.

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednávajícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb mezi FOTOATLAS services, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „objednávající“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Objednávající podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

Akreditace udělené MŠMT ČR

 1. Fotoreportér
 2. Portrétní fotograf
 3. Produktový a dokumentační fotograf

Akreditace mají č.j. MSMT-6206/2019-1/84 a jsou platné do 3. 5. 2022.

2. Vznik smluvních vztahů

Prodávající

Prodávajícím je společnost FOTOATLAS services, s.r.o. IČO: 24315427, se sídlem Na Čihadle 33, Praha 6, 160 00.

Objednávající

Objednávajícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s objednávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s objednávajícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávající je oprávněn objednat kurz u prodávajícího skrze objednávkový systém na www.fotoinstitut.cz, popř. telefonicky nebo e-mailem.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného produktu prodávajícím na internetový portál www.fotoinstitut.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou nebo e-mailem objednávajícího spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí objednávajícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Ceny uváděné na portálu www.fotoinstitut.cz prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně všech dalších nákladů. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a objednávajícím platí cena uvedená v době objednávání kurzu objednávajícím. Objednávající může kurz absolvovat až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba převodem z účtu, platba kartou prostřednictvím platební brány, platba v hotovosti na pobočce.

Rezervace vašeho místa na školení

Pokud se přihlásíte na kurz a je vám potvrzena účast, pak do doby splatnosti zálohové faktury (sedmidenní splatnost) nebo zaplacení je vaše místo dočasně rezervováno. Až po zaplacení je místo závazně obsazeno.

4. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese fotoinstitut@fotoaparat.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

5. Účast v kurzu, realizace kurzu

Každé zrušení účasti v kurzu musí být oznámeno písemně (e-mailem)/telefonicky. Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 10 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací.

V případě oboustranné dohody mezi objednávajícím a prodávajícím mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

Prodávající si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme objednávajícího a dohodne náhradní termín kurzu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude objednávajícímu nabídnut náhradní termín vybraného kurzu.

6. Reklamace

V případě, že se v průběhu kurzu vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

V případě nemožnosti postupu uvedeného v bodě 1) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:

 1. právo na absolvování kurzu v náhradním termínu nebo odstoupení od kupní smlouvy
 2. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy:

 1. vznikla-li závada prokazatelně nedodržením pokynů objednávajícím, v rozporu s pokyny prodávajícího
 2. jiným nesprávným jednáním objednávajícího a prokazatelných nedovolených zásahů do vybavení učebny

7. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů před začátkem kurzu. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet objednávající, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednávající neuhradí plnou výši kupní ceny 10 dnů před začátkem kurzu.

8. Storno poplatky – kurzy

Kurz je možné zrušit písemně (mailem).

Storno poplatky za kurzy jsou stanoveny v následující výši:
Zrušení kurzu

 • 5 dnů před zahájením kurzu – 100 % storno bez náhrady
 • 6-13 dnů před zahájením kurzu – 10 % storno

Při stornování kurzu 2 týdny (14 dnů) a více před zahájením kurzu, vám bude vráceno 100 % zaplacených peněz a nebo si můžete vybrat jakýkoliv kurz ve stejné ceně. Storno poplatek vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami. Pokud školení zruší firma Photohint.com, s.r.o., všem účastníkům vrátí 100 % zaplacených peněz a nebo nabídne jakékoliv školení ve stejné ceně. PhotoHint.com, s.r.o při stornování kurzu neplatí žádné dodatečné výdaje účastníků (doprava, ubytování apod.).

Změna termínu či kurzu je zpoplatněna. O výši poplatku Vás bude informovat náš asistent.

9. Závěrečná ustanovení

Objednávající umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Objednávající se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 • Tenhle víkend ve mně bude ještě dlouho doznívat a myslím, že si ho budu pamatovat navždycky. Ještě jednou děkuju Robertovi, který je prostě úžasný, všem z FotoInstitutu za organizaci tohoto workshopu a skvělé zázemí a ostatním účastníkům za neopakovatelnou atmosféru

 • Nejvíce se mi líbil pobyt na Šumavě (focení - Vydra a noční focení s dlouhým časem). Práce v ateliéru taky super. Přestal jsem fotit na automat. Manuální nastavení ještě úplně nedávám, ale priorita času a clony skvělé. Díky všem lektorům a celému Fotoinstitut.cz

 • Pochopila jsem více techniku, ve které jsem hodně tápala. Kurz mě hodně nakopl k dalšímu sebevzdělávání a hlavně…k focení!

 • Nejvíce se mi líbila lekce praktického focení portrétu v ateliéru. Kurz mě přinutil vyzkoušet si v praxi postupy nabyté v teorii. Kvalitní kurz, kvalitní lektoři, dobrá atmosféra.

 • Líbila se mi úroveň lektorů, kteří velmi profesionálně předávali informace, proto nelze jednoznačně určit, která lekce byla nejpřínosnější. Otevřelo mi to obzory, jak pohlížet na fotografování, že to není jen clona, čas,… Celý kurz hodnotím velmi kladně, budu ho doporučovat.

 • Tento kurz focení mi dal hodně coby úplnému začátečníkovi, kterému manuální režim focení, fotografická technika a grafické editory nic neříkaly. V mém případě vidím velký posun ve způsobu focení, i když vím, že mne čeká ještě hodně práce, abych byla se svou prací maximálně spokojena.

 • Kurz portrétu s Tondou Lavrenčíkem byl vážně skvělý, plný inspirativních tipů a zkušeností. Je více než zřejmé, že Tonda svému řemeslu doslova do detailu každého stínu rozumí. Po absolvování tohoto kurzu mnohem více chápete, jak je portrétování člověka opravdovým uměním...

 • Kurz zimní krajina pod vedením Andreje Macenauera byl pro mě velmi přínosný hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se o nových technikách krajinářské fotografie a zajímavých metodách postprocesingu. Pokud toužíte po krásných šumavských scenérií a zároveň pěkném víkendu stráveném v nádherném Domě fotografů, tak za sebe mohu jen doporučit!:-)

 • Workshop makrofotografie s Pavlem Krásenským byl pro mne obrovským přínosem. Pavel nám během víkendu ukázal spoustu vychytávek a zlepšováků z praxe. Konkrétní ukázky práce s hmyzem a pomoc s osvětlením malých objektů pro mne byl velice inspirativní...

 • Naučili jsme se lépe ovládat náš foťák. Zážitek pro mě bylo fotit portréty v profesionálním ateliéru a také východ slunce na Chalupské slati. Bylo taky hodně legrace.

 • Expedice s FotoInstitut.cz jsou excelentní. Byla jsem už několikrát, jsou to zážitky, se kterými budu umírat. Ve Skotsku je divoká příroda, často prší. Fotky akorát pro krajináře, tedy když bys psa nevyhnal. Organizace skvělá, fotky výborné.

Fotografie z kurzů