Podmínky ochrany a souhlas se zpracováním osobních údajů

V těchto podmínkách o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci portálů Fotoinstitut.cz, Fotoaparat.cz, Setkanifotogafu.cz, Fotomaratony.cz a dále pro docházkové kurzy fotografování, které provozují společnosti FOTOATLAS services, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6, IČ 243 15 427 a PhotoHint.com, s.r.o., Na Čihadle 1144/33, Praha 6, IČ 264 87 896.

1. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu informování v rámci portálů Fotoinstitut.cz, Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení a též pro případnou účast ve fotografických kurzech včetně akreditovaných a ve fotoexpedicích (CK FotoAtlas).

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jako "GDPR").

2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami portálů Fotoinstitut.cz, Fotoaparat.cz., Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz tj. především jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa, příp. firemní údaje.

Pro účastníky Rekvalifikačních kurzů fotografování zpracovává společnost FOTOATLAS services, s.r.o. údaje i v papírové podobě, kromě výše uvedeného též u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, příp. kopie dalších dokladů, uvedených v Národní soustavě kvalifikací, Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky, Osvědčení, Třídní knihu, Dotazník pro účastníka rekvalifikačního kurzu a Dotazník pro přihlášku na MŠMT k závěrečné zkoušce tak, aby bylo možno ověřit a uznat výsledky dalšího vzdělávání dle kvalifikačního standardu. Vaše osobní údaje budou předány i třetí straně, autorizujícímu orgánu – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem získání akreditovaného Osvědčení o rekvalifikaci. Je-li účastník kurzu přihlášen k rekvalifikaci Úřadem práce, pak je uchovávána a zpracovávána ještě Dohoda o provedení rekvalifikace. Některé z těchto dokumentů jsou archiváliemi (více o archivaci dokumentů, vztahujících se ke zkoušce z profesní kvalifikace je uvedeno ve vyhlášce č.208/2007 Sb.)

Pro účastníky fotoexpedic společnost FOTOATLAS services, s.r.o. zpracovává i další údaje, související se zajištěním víz, letenek, dopravy a ubytování v zahraničí a pro zajištění vaší bezpečnosti. Především uchovává na dobu nezbytně nutnou – do ukončení fotoexpedice, nedomluví-li se strany jinak, fotokopii přední strany (strana č.3) Vašeho pasu, na které je kromě základních údajů o vaší osobě uvedeno především číslo vašeho pasu, datum a místo vydání a platnost pasu. V této souvislosti budou vaše údaje předávány i třetím stranám (dopravce, ubytovatel, zastupitelský úřad atp.).

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem informování v rámci portálů Fotoinstitut.cz, Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz v souvislosti s přihlášením odběru propagačních materiálů a dalších e-mailových sdělení a též pro případnou účast v kurzech fotografování, za účelem povedení rekvalifikace a získání Osvědčení o rekvalifikaci, vydané autorizujícím orgánem a pro přihlášení a účast ve fotoexpedicích CK FotoAtlas.

4. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Společnosti PhotoHint.com, s.r.o. a FOTOATLAS services, s.r.o. (dále partnerská společnost) odpovídají za ochranu osobních údajů, získaných v rámci portálů Fotoinstitut.cz, Fotoaparat.cz, Setkanifotografu.cz, Fotomaratony.cz a v rámci přihlášek do fotografických kurzů včetně akreditovaných a do fotoexpedic CK FotoAtlas.

5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Po jejím ukončení budou údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu fotoinstitut@fotoaparat.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu.

7. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci společností PhotoHint.com, s.r.o. a FOTOATLAS services, s.r.o. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Pro zajištění konkrétních činností, které zaměstnanci těchto společností nejsou schopni zajistit vlastními silami, využívají služeb a aplikací třetích stran. Tito poskytovatelé jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni.

8. Správce osobních údajů

Správci osobních údajů jsou společnosti PhotoHint.com, s.r.o. a FOTOATLAS services, s.r.o (partnerská společnost), které můžete kontaktovat písemně na adrese Na Čihadle 1144/33, Praha 6, nebo na e-mailové adrese spravce@fotoaparat.cz.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Veškeré informace, týkající se ochrany osobních údajů, směrujte, prosím, na našeho pověřence, paní Mgr.Lenku Mesedani, kterou můžete kontaktovat na e-mailu lenka@fotoaparat.cz, nebo písemně na adrese PhotoHint.com, s.r.o. – Na Čihadle 1144/33, Praha 6.

Společnosti PhotoHint.com, s.r.o. a FOTOATLAS services, s.r.o. jsou oprávněny požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

10. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo o informaci (na vyžádání), zda a jaké údaje jsou o Vás uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz takových údajů. Můžete rovněž odvolat jakýkoliv souhlas, který jste poskytli a vznášet námitky či stížnost vůči zpracování. V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním údajů nebo vznesete námitku, Vaše osobní údaje nebudou v tomto rozsahu dále zpracovávány, pokud se neprokáží jiné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Máte rovněž právo obdržet údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů.

11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování Vašich osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů Praha.

12. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje neposkytnete, nebudou Vám moci být poskytovány novinky ani další související informace a sdělení, nebudete se moci zúčastnit kurzů fotografování ani fotoexpedic. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda údaje poskytnete či nikoli.

 • Tenhle víkend ve mně bude ještě dlouho doznívat a myslím, že si ho budu pamatovat navždycky. Ještě jednou děkuju Robertovi, který je prostě úžasný, všem z FotoInstitutu za organizaci tohoto workshopu a skvělé zázemí a ostatním účastníkům za neopakovatelnou atmosféru

 • Nejvíce se mi líbil pobyt na Šumavě (focení - Vydra a noční focení s dlouhým časem). Práce v ateliéru taky super. Přestal jsem fotit na automat. Manuální nastavení ještě úplně nedávám, ale priorita času a clony skvělé. Díky všem lektorům a celému Fotoinstitut.cz

 • Pochopila jsem více techniku, ve které jsem hodně tápala. Kurz mě hodně nakopl k dalšímu sebevzdělávání a hlavně…k focení!

 • Nejvíce se mi líbila lekce praktického focení portrétu v ateliéru. Kurz mě přinutil vyzkoušet si v praxi postupy nabyté v teorii. Kvalitní kurz, kvalitní lektoři, dobrá atmosféra.

 • Líbila se mi úroveň lektorů, kteří velmi profesionálně předávali informace, proto nelze jednoznačně určit, která lekce byla nejpřínosnější. Otevřelo mi to obzory, jak pohlížet na fotografování, že to není jen clona, čas,… Celý kurz hodnotím velmi kladně, budu ho doporučovat.

 • Tento kurz focení mi dal hodně coby úplnému začátečníkovi, kterému manuální režim focení, fotografická technika a grafické editory nic neříkaly. V mém případě vidím velký posun ve způsobu focení, i když vím, že mne čeká ještě hodně práce, abych byla se svou prací maximálně spokojena.

 • Kurz portrétu s Tondou Lavrenčíkem byl vážně skvělý, plný inspirativních tipů a zkušeností. Je více než zřejmé, že Tonda svému řemeslu doslova do detailu každého stínu rozumí. Po absolvování tohoto kurzu mnohem více chápete, jak je portrétování člověka opravdovým uměním...

 • Kurz zimní krajina pod vedením Andreje Macenauera byl pro mě velmi přínosný hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se o nových technikách krajinářské fotografie a zajímavých metodách postprocesingu. Pokud toužíte po krásných šumavských scenérií a zároveň pěkném víkendu stráveném v nádherném Domě fotografů, tak za sebe mohu jen doporučit!:-)

 • Workshop makrofotografie s Pavlem Krásenským byl pro mne obrovským přínosem. Pavel nám během víkendu ukázal spoustu vychytávek a zlepšováků z praxe. Konkrétní ukázky práce s hmyzem a pomoc s osvětlením malých objektů pro mne byl velice inspirativní...

 • Naučili jsme se lépe ovládat náš foťák. Zážitek pro mě bylo fotit portréty v profesionálním ateliéru a také východ slunce na Chalupské slati. Bylo taky hodně legrace.

 • Expedice s FotoInstitut.cz jsou excelentní. Byla jsem už několikrát, jsou to zážitky, se kterými budu umírat. Ve Skotsku je divoká příroda, často prší. Fotky akorát pro krajináře, tedy když bys psa nevyhnal. Organizace skvělá, fotky výborné.

Fotografie z kurzů